Zarządzanie problemami i diagnozowanie systemów IT - 7-8.05.2018

Cena: 1610 zł

Miejsce: Warszawa

Celem szkolenia jest zdobycie kompleksowej wiedzy na temat zarządzania problemami oraz praktycznych umiejętności ich diagnozowania. W pierwszej części szkolenia uczestnicy szkolenia poznają proces zarządzania problemami i jego relacje z innymi procesami ITSM. Druga część szkolenia koncentruje się na praktycznych metodach rozwiązywania problemów, w tym głównie tych rekomendowanych przez ITIL i HDI.

Czytaj więcej...

Umowy na usługi i systemy IT - 10-11.05.2018

Cena: 1790 zł

 

Miejsce: Warszawa

W dobie dynamicznego rozwoju rynku nowych technologii usystematyzowanie wiedzy z zakresu najważniejszych elementów umów zawieranych w związku ze sprzedażą rozwiązań informatycznych ma ogromne znaczenie dla każdej ze stron tych umów.

Czytaj więcej...

Komunikacja wewnętrzna IT-Biznes - 11-12.06.2018

Cena: 1690 zł

 

Miejsce:  Warszawa, ul. Cybernetyki 4A lok. 174 (www.saleMordor.pl)

Program szkolenia składa się z dwóch zasadniczych części – podstaw komunikacji w organizacji i omówienia rozwiązań komunikacyjnych w obszarach: rozwoju (projekty), utrzymania, wsparcia użytkowników oraz bezpieczeństwa. W części pierwszej dostarczona zostanie podstawowa wiedza teoretyczna niezbędna dla zrozumienia procesów komunikowania się w organizacji. W części drugiej omówione i przedyskutowane zostaną najważniejsze modele i najlepsze praktyki stosowane w poszczególnych obszarach.

Czytaj więcej...

Aspekty prawnoautorskie wdrożeń i dostaw w ramach IT

Cena: 890 zł

Miejsce: Warszawa

Celem szkolenia jest przybliżenie najważniejszych zagadnień prawnych dotyczących prawno-autorskich aspektów umów na systemy IT oraz przedstawienie i omówienie praktycznych problemów prawnych jakie wiążą się z ich ochroną w praktyce, a także uwrażliwienie jego uczestników na treść poszczególnych zapisów w umowach w strategicznych obszarach ich dotyczących.

Czytaj więcej...

Marketing usług IT

Cena: 1550 zł

Miejsce: do uzgodnienia

Celem szkolenia jest uświadomienie korzyści i poznanie podstaw prowadzenia marketingu usług informatycznych realizowanych przez wewnętrzne działy IT. Udział w szkoleniu pozwoli zdobyć wiedzę pozwalająca na świadome kształtowanie wizerunku IT, efektywne promowanie usług, oraz minimalizowanie skutków niedostępności.

Czytaj więcej...

Komunikowanie zmiany

Cena: 1570 zł 

Miejsce: Warszawa

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności komunikowania zmian w usługach informatycznych, zmian w informatyce i zmian biznesowych, których głównym polem realizacji jest obszar informatyki. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z aspektami organizacyjnymi i psychologiczno-społecznymi komunikacji oraz ich wpływem na przebieg i powodzenie zmiany.

Czytaj więcej...

IT-Business Alignment – warsztaty praktyczne

Cena: 1810 zł

Miejsce: Warszawa

Celem warsztatów jest zdobycie praktycznych umiejętności stosowania modelu Luftmana do pomiaru dojrzałości dostosowania IT i Biznesu. W wersji otwartej szkolenie zapoznaje z modelem i techniką pomiaru. W wersji zamkniętej (dla pracowników jednej organizacji) w trakcie warsztatu mierzony jest poziom dojrzałości, a równocześnie uczestnicy uczą się jak wykorzystywać go w przyszłości. W ramach wprowadzenia uczestnicy zapoznawani są z innymi modelami.

Czytaj więcej...

ITIL® Foundation

 

Miejsce: do uzgodnienia

Wykorzystanie współczesnych standardów i metodyk zarządzania (takich jak ITIL) jest potwierdzeniem wysokiej kultury biznesowej przedsiębiorstw i innych organizacji, które je stosują. ITIL to zbiór kompleksowych rekomendacji branży informatycznej, z których powstała międzynarodowa norma zarządzania usługami informatycznymi – ISO/IEC 20000 Service Management.

Czytaj więcej...